The motto of this website is to build a united "Viswabrahmin” society.

This website is dedicated to the memory of Shri. A.K.V.SUVARNAKAAR  (Born: 15 April 1924 *  Died on 31 Jan 2011) A Social activist of Viswakarma community who was one of the Founder member of : Viswakarma Suvarnakar Dharmasam stha pana Sangham", Thrissur, Kerala. S.India. His Major contribution ; A Book on Viswa karma community. "Panchamanushya Moolavarga  Njanam" in Malayalam language in 1987


click here for MALAYALAM  website


विश्वकर्म्म कुले जात गर्भ ब्राह्मण निश्चयम् . शुद्रत्वम् नास्ति तत् बीजम् प्रार्थनम् विश्वकर्म्मणः॥

                विश्वकर्म्म ध्यानम् 


नभूमिर नजलं चैव नतेजो नच  वायवः
नाकाशं नचित्तं च नबुद्धीन्द्रिय गोचराः
नचब्रह्मा नचविष्णुश्च  नरुद्रश्च तारकाः
सर्वशून्या निरालम्बा स्वयंभूता विराटसत्
सदापरात्मा विश्वात्मा विश्वकर्मा सदाशिवः ll

Meaning is that :

The real nature of Viswakarma is in describable. He is not the 'pancha thathwa' (earth, Water, Fire, Air or Ether). He can't be visible with our eyes, mind or intellect. He is not include in 'moorthy thrayam'( Brhama, vishnu or Rudra).But He is invisible self emanated and include in all the substances of the universe. He is the 'paraatma' (single soul) and center of the universe (Viswaatma) and He is the sole CREATOR (Vishwakarma) of the entire universe.            श्रितमध्यत मध्यस्तम् ब्रह्मादिसुरसेवितम्।
लोकाध्यक्षम् बजेहम् त्वम् विश्वकर्म्माणमव्ययम् ॥
प्राकादिदिक् मुखोत्पन्न सनकस्यस्सनातन​:।
अभुवनस्स् प्रत्नस्स्य सुपर्ण्णस्य नमाम्यहम्॥
अखिलभुवनबीजकारणम्।
प्रणवतत्वम् प्रणवमयम् नमामि॥

++++++++++++++++++

पन्चवक्त्रं जटाधारं पन्चादशविलोचनम्
सद्योजाताननं श्वेतं च वामदेवन्तु कृष्नकम्
अखोरं रक्तवर्ण॓॓ च तत्पुरुषं हरितप्रभम्
ईशानं पीतवर्ण॔ च शरीरं हेमवर्णकं
दशबाहु महाकायं कर्णकु॔ठल शोभितम्
पीताम्बरं पुष्पमाल नागयज्नोपवीतिनम्
रुद्राक्षमाला संयुक्तं व्याघ्रचर्म्मोत्तरीयकम्
पिनाकमक्षमालान्च नागशूलवरांबुजम्
वीणां डमरुकं बाणं शंकचक्रधरं तथा
कोटिसूर्य प्रतीकाशं सर्व्वजीवदयापरम्
विश्वेश्वम् विश्वकर्म्माणं विश्वनिर्म्माण कारिणम्
ॠषीदि सनाकाद्यैश्च सम्युक्तं प्रणमाम्यहम्॥

***************************


-----------------------------------------------------------------------------

 विश्वकर्म्म अष्टकम्

  निरञ्जनो निराकारः                   विश्वायुर् विश्वकर्म्म च
निर्विकल्पो मनोहरः l                  विश्वमूर्थि : परात्परः l 
निरामयो निजानन्दः                  विश्वनाधा पिथाचैव
निर्विघ्नाय नमोनमः ll                विश्वकर्म्म नमोस्तुते ll 

      अनादिप्रमेयश्च                          विश्वमन्गल मङ्गल्यः 
अरूपश्च जयाजयः  l                    विश्वविद्य विनिदिदः l 
लोकरूपो जगन्नाथः                   विश्वसम्चारशली 
 विश्वकर्म्म नमोनमः ll                  विश्वकर्म्म नमोस्थुते ll 

नमोविश्वविहाराय                      विश्वैकविध वृक्षस्च
नमो विश्वविहारिणे l                  विश्वशाखा महाविधः l 
नमो विश्वविधाताय                   शाखोपशाख्याश्च
  नमस्ते  विश्वकर्म्मणःll                 तदवृक्षा विश्वकर्म्मणःll 

नमस्ते विश्वरूपाय                   तत्वृक्षः फ़लसम्पूर्णः
विश्वभ्तायते नमः  l                    अक्षोभ्यश्च परात्परः l 
नमो विश्वात्म भूथात्मः           अनुपमान ब्रह्माण्डः 
विश्वकर्म्म नमोस्तुते ll                बीजमोम्कारमेवच ll 

 

Rishi Panchami and Viswakarma Day is celebrated all over India in an entirely different manner.  Rishi Panchami is celebrated only by Viswakarma brahmin community as Viswakarma is the sole creator of this Universe,while  Viswakarma day is celebrated all over India on 17 Sept 2013 by all other professionals,artisans, craftsmen, weavers, mechanics, smiths, welders, industrial workers and factory workers.   To know more about Viswakarma day please click here


Acharya Dr. Narendra Bhooshan

Explains Viswakarma Sooktham at the

Erushipanchami Celebration Conducted by

Viswakarma Youth Movement - Koipuram,

Thiruvalla, Pathanamthitta, Kerala in 2009.


NDIAN ICONOGRAPHY AND VISWAKARMA

By  Dr..Suvarna Nalappat

Indian Iconography and Viswakarma Traditions are as old as Vedas. To plan a city ,village or a Temple the Viswakarma should know all sciences,arts and anthropological practices of his country/ people. He/she should also know the Vedas with their meanings. Such knowledge and wisdom made Indian urban cities like Harappa,Mohenjodaro, Mehrgarh possible.  She also admits Viswakarmas are brahmins


________________________________________________________________________

These three videos posted above depicts the real history of Viswakarma people

from Vedic period.

---------------------------------------------------

Viswakarma Suktham
Please hear or DOWN LOAD Viswakarma Suktham
viswakarma+suktam.mp3
MP3 Audio File 3.5 MB
Purusha Suktham
Please hear or DOWN LOAD Purusha Suktham
3.purusha+suktam.mp3
MP3 Audio File 5.1 MB
Viswakarma song (Malayalam)... Download
viswakarmaxsong.mp3
MP3 Audio File 9.7 MB
Chittoor Zilla Adalath Theerpu 1818
Chittoor+Zilla+Adalat+Theerpu+-+viswakar
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Viswakarma Suktham
Vishwakarma suktam with sayana's comment
Adobe Acrobat Document 301.1 KB

विश्वकर्म्म कुले जात गर्भ ब्राह्मण निश्चयम्
शुद्रत्वम् नास्ति तत् बीजम् प्रार्थनम् विश्वकर्म्मणः॥

Viswakarmas are born brahmins and "Shudrathvam" never affect them

----------------------------------------------------------------------------------------

Download PDF file of Life History of Pothallooru Veera Brahmaendra Swamikal from the link below.

 

 https://archive.org/details/VeerabrahmendraThePrecursorOfKalki1

 


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Space available for advertisement.. Contact : Mob :9495130942  email: cr.girijan@gmail.com


An Appeal.....

This website on the verge of extinction because as it is a free site provided by jimdo.com has its own time period. So only Corporate or wealthy individuals of our community can provide assistance by giving advertisements or contributions . Please contact through this message box

Website expires: 01/12/2017